Tượng gỗ (Mã SN_C60)

Tượng gỗ (Mã SN_C60)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 5.900.000đ/1 cặp
Tượng gỗ (Mã DL_N380)

Tượng gỗ (Mã DL_N380)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 3.800.000đồng/1 tượng
Tượng gỗ (DL_CD680)

Tượng gỗ (DL_CD680)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 6.800.000đồng/1 tượng

Tranh cẩn ốc khảm trai (Bách Hạc)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Bách Hạc)

Gỗ Kate (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 23.000.000đ/1 bức
Tranh cẩn ốc khảm trai (Vinh quy bái tổ)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Vinh quy bái tổ)

Gỗ Gụ

  • Giá: 22.000.000đồng/1 bức
Tranh cẩn ốc khảm trai (Tùng Hạc Diên Niên)

Tranh cẩn ốc khảm trai (Tùng Hạc Diên Niên)

Gỗ Hương (gỗ nhóm 1)

  • Giá: 9.700.000đ/1 bức